0 18
Theo lĩnh vực văn bản: Thông Tin Ngân sách Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 18  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu83/QĐ-STNMT06/03/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.79/QĐ-STNMT28/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngCông bố công khai phân bổ dự toán NSNN đầu năm 2023506/QĐ-STNMT16/09/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngBổ sung dự toán NSNN năm 2022 cho VPĐK đất đai

72/QĐ-STNMT28/01/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhân bổ dự toán NSNN đầu năm 2022 cho VP Sở TNMT(gửi lại nhờ văn thư lấy bản này)

71/QĐ-STNMT28/01/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhân bổ dự toán NSNN đầu năm 2022(gửi lại nhờ văn thư lấy bản này)

75/QĐ-STNMT28/01/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhân bổ dự toán NSNN đầu năm 2022 cho TT Quan trắc TN&MT

74/QĐ-STNMT28/01/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhân bổ dự toán NSNN đầu năm 2022 cho TTPT Quỹ đất và KTĐC

76/QĐ-STNMT28/01/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngCông khai Phân bổ dự toán NSNN đầu năm 2022 của Sở TNMT


73/QĐ-STNMT28/01/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhân bổ dự toán NSNN đầu năm 2022 cho VPĐK đất đai

3647/STNMT-VP17/09/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV.v xây dựng dự toán ngân sach nhà nước năm 2022

139/QĐ-STNMT22/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngBổ sung dự toán NSNN năm 2021 cho Trung tâm phát triển và Kỹ thuật địa chính

89/QĐ-STNMT26/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngQuyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 ( phần bổ sung) của VP Sở

85/QĐ-STNMT26/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhân bổ dự toán NSNN năm 2021 cho TTPT Quỹ đất và Kỹ thuật địa chính

86/QĐ-STNMT26/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngCông khai phân bổ dự toán thu chi NSNN đầu năm 2021 của Sở Tài nguyên và môi trường

81/QĐ-STNMT26/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhân bổ dự toán NSNN năm 2021 cho VP Sở TNMT80/QĐ-STNMT26/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhân bổ dự toán NSNN năm 2021 cho Sở TNMT83/QĐ-STNMT26/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhân bổ dự toán NSNN năm 2021 cho Văn phòng đăng ký đất đai62/QĐ-STNMT08/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngBổ sung dự toán NSNN năm 2021