0 9
Theo lĩnh vực văn bản: Chiến lược - Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 9  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


1044/STNMT-VP30/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngKế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 20211012/STNMT-VP26/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngKế hoạch Xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021


22/STNMT-TNN25/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngKế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ tại Hội nghị kiểm điểm năm 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW973/STNMT-TTr25/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngKế hoạch công tác kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh
942/STNMT24/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020(gửi lại)


958/STNMT-VP24/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngKẾ HOẠCHKiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021


858/STNMT-VP17/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngKế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính


818/STNMT-ĐĐ115/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v đề nghị phê duyệt Kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2021


61/QĐ-STNMT05/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngQuyết định ban hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021