Đến tháng 2/2024 Sở Tài Nguyên Môi Trường đã trao đổi
5.345
văn bản qua mạng
giữa 21 đơn vị

(Tự động cập nhật theo ngày hiện tại)